Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd lle nad oes penllwydion yn cael eu gadael i orffwys. Ar yr adegau hyn gall y gaeaf ymddangos fel petaent wedi’u tynnu allan, ond daw’r dyfroedd llonydd bach i’r adwy i guro felan y gaeaf.

Dydyn nhw ddim yn baned i bawb, ond maen nhw’n rhan bwysig o dymor pysgotwyr gêm, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf lle mae llwybrau’n gyfyngedig a chyda bod un bob amser yn weddol agos at adref maen nhw’n cynnig hafan gyfleus i rai chwaraeon y gaeaf.

Un diwrnod fe allech chi fod yn pysgota yn sych ar ddiwrnod braf, heulog ac yna’n crafu’r gwaelod ar y diwrnod nesaf wrth i wynt chwerw gydio. Byddwch yn hyblyg yn eich dull ac ewch â phopeth o’ch “floater” i’ch “sincer” cyflym, oherwydd efallai y bydd angen y cyfan arnoch mewn un diwrnod.

Darllenwch yr amodau a hyd yn oed dewiswch eich dyddiau yn unol â hynny. Gwyliwch bysgotwyr eraill, yn enwedig y rhai llwyddiannus; beth maen nhw’n ei wneud yn iawn? Gwyliwch y rhai aflwyddiannus; beth maen nhw’n ei wneud o’i le? Os nad ydyn nhw’n dal ar un dull yna rhowch gynnig ar rywbeth hollol wahanol, gan ei fod yn aml yn dod yn broses robotig.

10 pysgodfa brithyllod i roi cynnig arnynt yng Nghymru

Dyma ychydig o bysgodfeydd gwerth eu cast yn ystod misoedd y gaeaf, lle mae pysgota brithyll ar ei orau yn aml.

Pysgodfa Brithyll Tan-y-Mynydd – Moelfre, Abergele, Conwy, LL22 9RF

Mae Tan-y-Mynydd yn hafan bysgota brithyllod. Mae’r tiroedd sy’n cael gofal gwych wedi’u lleoli yng nghefn gwlad gogledd Cymru sy’n hawdd ei gyrraedd, yn hardd ac yn dawel. Mae gan bob un o’r tri phwll ‘pysgota â phlu yn unig’ ei nodweddion a’i heriau unigryw ei hun. Maent yn llawn amrywiaeth o frithyll (enfys, brown, glas a theigr).

Pysgodfa Brithyll Graiglwyd Springs – Penmaenmawr ger Conwy

Mae’r bysgodfa Brithyllod hon sydd wedi hen ennill enw da yn genedlaethol am ragoriaeth mewn pysgota â phlu ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’r llyn dwy erw a hanner wedi’i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri mewn amgylchedd golygfaol a phrydferth. Ym Mhysgodfa Brithyllod Graiglwyd Springs mae stocio’n digwydd yn rheolaidd. Mae maint y brithyll yn amrywio o 2 pwys i 22 pwys, gyda dyblau wedi’u cynnwys wrth stocio. Mae nifer o wahanol rywogaethau o frithyllod yn cael eu stocio gan gynnwys Gleision, Enfys, Teigrod a Browniaid sy’n helpu i roi amrywiaeth i bysgota am ddiwrnod. Mae’r brithyll yn cael eu magu ar y safle sy’n esbonio eu natur ymladd caled.

Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfa Brithyll Garnffrwd – Llanelli SA15 5BB

Ym Mharc Garnffrwd, yng nghanol Gorllewin Cymru fe welwch lyn 5 erw wedi’i ddylunio a’i dirlunio’n wych, wedi’i leoli mewn coetir hardd o amgylch. Mae’r llyn yn dal brithyll seithliw a glas maint da (llawer mewn ffigurau dwbl) a hefyd brithyll brown a theigr. Mae porthdy cyfforddus ar lan y llyn gyda Christine’s Cafe a siop offer bach i gadw pryfed a hanfodion eraill.

Pysgodfa Melin Bapur – Fforestfach, Abertawe, Y Deyrnas Unedig, SA5 4NL

Mae pysgodfa Melin Bapur wedi’i stocio ag enfys enghreifftiol a brithyllod brown. Crëwyd y Llyn ym 1994 gan y perchnogion Mark a Debbie Vickery. Mae’n llyn delfrydol ar gyfer pysgotwyr o bob lefel o ddechreuwyr i arbenigwyr, gyda hyfforddiant am ddim weithiau ar gael ar y penwythnosau. Mae’r llyn yn cael ei stocio’n feunyddiol gyda stoc sylfaenol o frithyll seithliw 1 pwys 1/2, 2 pwys a 3 pwys a physgod mwy o wahanol feintiau. Cofnod y pysgodfeydd ar hyn o bryd yw 23 pwys 11 owns ar gyfer enfys a 17 pwys 11 owns ar gyfer pysgod brown, ffigur dwbl yn aml yn cael eu dal. Fel arfer mae angen archebu lle ar y lleoliad dal a lladd hwn, cysylltwch â ni drwy’r dudalen Facebook.

Llyn Pysgota Abernant – Fferm Aberdrychwallt, Pontrhydyfen, Port Talbot SA12 9SN

Mae Abernant yn bysgodfa frithyllod sefydledig lle gall unrhyw un ddod i bysgota yn y llyn pedwar erw sy’n cael ei stocio bob dydd. Ger Cimla Nedd. Ar agor 8am i 5pm. Ar gau dydd Llun.

Canolfan Bysgota Nine Oaks – Craigfryn, Oakford ger Llanarth SA47 0RW

Saif Nine Oaks ar gyrion pentrefan Oakford (“Derwen Gam”) tua 2 filltir i mewn i’r tir o arfordir Bae Ceredigion yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Mae gan Nine Oaks 3 llyn pysgota plu brithyll, sy’n fach ond yn agos atoch, gydag amrywiaeth eang o nodweddion. Mae’r llynnoedd brithyllod yn cynnwys Brithyll Enfys a Glas o 2 pwys yn bennaf, ynghyd â brithyllod brown y mae’n rhaid eu dychwelyd. Mae opsiynau dal a rhyddhau a dal a lladd ar gael. Mae’r bysgodfa plu hon yn ymweliad da os ydych yn yr ardal.

Pysgodfa Pantybedw – Nantgaredig, Caerfyrddin SA32 7LH

Mae Pysgodfa Pant y Bedw yn safle hardd mewn lleoliad gwledig ond hygyrch iawn gyda mynediad hynod o dda o’r A48/M4/A40. Mae llynnoedd Pysgodfa Pant y Bedw yn swatio mewn powlen naturiol wedi’i hamgylchynu gan goetir ar 3 ochr. Ar hyn o bryd mae llyn Challenger 7 erw wedi’i stocio ag enfys a brithyllod glas, maint lleiaf 2 pwys ac ar ôl yr haf poeth a thymheredd y dŵr uchel mae’r bysgodfa ar agor eto yr hydref hwn.

Pysgodfa Eisteddfa – Pentrefelin, Criccieth LL52 0PT

Mae gan Bysgodfeydd Eisteddfa 3 llyn pysgota. Mae gan y llyn brithyll stoc dda o frithyll seithliw o 1 pwys i 3 pwys gyda physgod ffigur dwbl bob amser yn bosibilrwydd, yn enwedig brithyllod brown. Mae’n ymestyn i erw o faint, gydag 20 o begiau â bylchau rhyngddynt. Caniateir pysgota â phlu ac abwyd ar y llyn hwn. Mae gan y llyn hwn ddyfnder cyfartalog o wyth troedfedd ac ar ei ddyfnaf mae’n mynd i lawr i bymtheg. Lleoliad hyfryd i’w fwynhau gyda’r teulu i gyd.

Pysgodfa’r Waun – Y Waun, Wrecsam LL14 5EW

Mae Pysgodfa’r Waun yn cynnwys dau lyn ar gyfer pysgota plu. Mae’r llynnoedd pysgota plu a’r pwll abwyd yn cael eu stocio’n rheolaidd â brithyllod seithliw, brown, nant, euraidd, glas a theigr. Mae’r bysgodfa’n magu ei stoc ei hun a hefyd yn cyflenwi ledled y wlad. Yn rhedeg drwy’r bysgodfa mae Afon Ceiriog, un o lednentydd yr Afon Ddyfrdwy, sy’n llawn brithyllod brown a gellir ei physgota ar docyn diwrnod, plu yn unig. Mae’n werth ymweld â’r bysgodfa hardd hon yn ystod y misoedd oerach ac mae’n hynod o olygfaol ar gyfer diwrnod ymlaciol.

Pysgodfa Wal Goch – Nannerch, Yr Wyddgrug CH7 5RP

Pysgodfa frithyllod yw Wal Goch Fishing sy’n cynnig diwrnod allan gwych i bysgotwyr plu, p’un a ydych yn bysgotwr profiadol neu’n dechrau arni. Mae’r llynnoedd crisial clir sy’n cael eu bwydo gan y gwanwyn wedi’u lleoli mewn dyffryn bach tawel, prydferth, gan roi lleoliad gwirioneddol wych i’n hymwelwyr. Mae’r llynnoedd yn cael eu stocio’n rheolaidd ag ymladd caled, Brithyll Seithliw asgellog; mae’r rhain yn amrywio mewn maint o 1.5 pwys hyd at ffigurau dwbl ac yn cynnig cyfle i bysgotwyr rhagorol.

Mae yna lawer o bysgodfeydd eraill ar wasgar ledled Cymru a bydd un o fewn cyrraedd hawdd i chi. Edrychwch ar Pysgota yng Nghymru i gael adroddiadau am bysgodfeydd helwriaeth ynghyd â delweddau, fideos a manylion cyswllt.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy