Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Amdanom ni ac Ymwadiad - Fishing in Wales

AM BYSGOTA YNG NGHYMRU

Prosiect yw ‘ pysgota yng Nghymru ‘ sy’n cael ei ddarparu a’i weinyddu gan yr Ymddiriedolaeth bysgota, gan sicrhau bod ‘ pysgota yng Nghymru ‘ yn cael ei redeg gan bysgotwyr, i bysgotwyr.

Mae ‘ pysgota yng Nghymru ‘ yn cael ei ariannu’n bennaf gan Croeso Cymru, gydag arian ychwanegol yn cael ei ddarparu gan Cyfoeth naturiol Cymru (CNC). Ar ôl i gylch cyllido Visit Wales ddod i ben ar 31 Mawrth 2021, sicrhaodd Pysgota yng Nghymru arian gan CNC mewn trefniant partneriaeth; tan o leiaf Mawrth 2023.

Croeso i pysgota yng Nghymru/welcome to fishing in Wales!

Cyllid TPIF:

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r gronfa arloesi cynnyrch twristiaeth (TPIF), a gefnogir trwy cymunedau gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol newydd ar gyfer cynnyrch, gan weithio mewn partneriaeth a fydd yn cael mwy o effaith ac yn denu mwy o ymwelwyr.

Ymwadiad

Gwnaed pob ymdrech i gadw cynnwys y wefan hon mor gywir â phosibl, fodd bynnag rydym yn dibynnu ar wybodaeth a gasglwyd o’r rhyngrwyd, y cyfryngau cymdeithasol, pysgotwyr unigol a chlybiau pysgota. Felly, ni allwn bob amser warantu y bydd gwybodaeth yn gywir neu’n gyfoes.

Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am wybodaeth anghywir neu ddelweddau a gafwyd o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus. Os ydych o’r farn bod y manylion yn anghywir mewn unrhyw ffordd, byddem yn falch o wneud unrhyw gywiriadau angenrheidiol yn brydlon. Cysylltwch â ni yma gydag unrhyw gywiriadau.

Mae pysgota yn weithgarwch awyr agored a dylech fod yn ymwybodol o’ch diogelwch bob amser.

Ni ellir dal pysgota yng Nghymru, Ymddiriedolaeth bysgota, Croeso Cymru, ewyllys da, Rhap Media nac unrhyw awdur, Golygydd na chyfrannwr ar y safle hwn yn gyfrifol am weithredoedd unrhyw gwmni neu unigolyn y sonnir amdano, nac am unrhyw anawsterau y gallech ddod ar eu traws yn ystod taith bysgota, gan gynnwys colled ariannol neu anaf corfforol.