Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Deddfau pysgota yng Nghymru - Fishing in Wales
Fishing Bye Laws in Wales

Deddfau pysgota yng Nghymru

Mae pysgota dŵr croyw yng Nghymru yn amodol ar is-ddeddfau cenedlaethol a lleol, sy’n llywodraethu pryd, ble a sut

y gallwch bysgota am wahanol rywogaethau; Mae hyn er mwyn diogelu dyfodol pysgodfeydd a darparu gwell cyfleoedd pysgota i chi, yr onglydd.

Mae is-ddeddfau pysgota yn berthnasol i bob

afon a Llyn p’un a ydynt yn eiddo i glybiau pysgota, awdurdodau lleol neu unigolion preifat.

Gellir dod o hyd i bob is-ddeddfau pysgota yng Nghymru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yma.

 

Darllenwch y rhain cyn i chi bysgota yng Nghymru!

Nodwch : Gall tymhorau pysgota gêm yng Nghymru fod yn destun amrywiad lleol. Cliciwch yma am fanylion rhanbarthol llawn.

Pysgod salmonid mudol – eog a brithyll môr Iwerydd – Mae is-ddeddfau newydd, penodol y mae’n rhaid cadw atynt wrth bysgota yng Nghymru.

O Ionawr ymlaen, daeth 2020 o is-ddeddfau newydd i rym er mwyn helpu i ddiogelu stociau eogiaid a brithyll môr agored i niwed ledled Cymru.

Gellir crynhoi’r is-ddeddfau fel a ganlyn:

Eog

 • Rhaid rhyddhau pob eog gydag isafswm anaf ac oedi
 • Dim pysgota llyngyr am eogiaid
 • Hedfan a sbin yn unig
 • Rhwydo a physgota Corgimychiaid o 1 Medi hyd at ddiwedd y cyfnod Baits a ganiateir (Sylwer; Mae’r dyddiad terfyn yn amrywio o afon i afon, llwyni a chorsydd Corgimychiaid ni chaniateir ar yr afon Gwy a’r isafonydd unrhyw bryd)

Brithyll môr

 • Rhaid rhyddhau’r holl siwin gyda chyn lleied o anaf ac oedi cyn 1 mai ar yr afonydd: Tywi, TafWestern CleddauDwyrain Cleddau, TeifiAfon DyfiRhymni WysgTawe Llwchwr, Gwendraeth, Aeron, ystwyth, Dysynni, Taf, Trelái, AfanCastell – nedd ArtroGlaslyn Dwyryd, Seiont, Nanhyfer.

Dim pysgota abwyd ar gyfer brithyll môr yn ystod y cyfnod hwn

 • Rhaid rhyddhau pob brithyll môr sy’n fwy na 60cm (tua 5lb12oz) gydag isafswm anaf ac oedi ar bob dalgylch drwy’r flwyddyn.
 • Dim ond y tu allan i’r cyfnod dal a rhyddhau y caniatawyd i bysgota mewn abwyd ar gyfer brithyll môr, a chafodd y bachyn bach ei maint 8mm (tua maint 8) a llyngyr yr un

Bachau

 • Rhaid i bob bachau ar gyfer eogiaid a brithyll môr fod yn farddonol neu ‘n ddibarfog
 • Na treblau ar Spinners. llwyau neu plygiau (cantores yn unig gydag uchafswm o 13mm gape)
 • Gellir defnyddio hyd at 3 cantores farben ar plwg
 • Fflwch-Mae treblau bach yn caniatáu hyd at 7mm gaagliad (tua maint 8)
 • Os oes rhaid i gantorion neu ddyblau mwy o faint fod yn bigog/farwol
 • Caniateir clêr ar ochr y maen a’r ‘ gyfrinach ‘ – hyd at 4 pwynt, rhaid i dreblis fod yn llai na 7mm, rhaid i bob bachau fod yn farweol

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe pysgodfeyddCNC: yma


Darllenwch yr is-ddeddfau hyn cyn i chi bysgota am eogiaid a brithyll môr yng Nghymru!

Rheoliadau is-ddeddfau a maint pysgota môr:

Pysgotwyr môr yn mynd â’u dal adref i fwyta yng Nghymru – nid oes unrhyw isafswm maint na therfynau bagiau ar gyfer y mwyafrif helaeth o rywogaethau’r môr yng Nghymru (ar wahân i ddraenogiaid y môr). Dyma oherwydd newid diweddar yng nghyfraith yr UE, Lle meintiau lleiaf Dim mwyach wneud cais i pysgod a gipiwyd yn ystod pysgota hamdden.

Fodd bynnag, mae’r Ymddiriedolaeth bysgota, pysgota yng Nghymru, Genweirwyr Cymru a Ffederasiwn Pysgotwyr Môr Cymru bob amser wedi cefnogi meintiau lleiaf fel dull o warchod pysgod ifanc a gwella chwaraeon i bysgotwyr. Felly, Rydym yn cefnogi cyfyngiadau maint gwirfoddol ar isafswm maint lle mae gan y rhywogaeth o leiaf un cyfle i silio cyn cipio. Cliciwch y ddolen isod i weld rhestr o derfynau maint pysgod môr a argymhellir WFSA ar gyfer Cymru: meintiau lleiaf WFSA

Cyfyngu ar ddraenogiaid y môr: draenogod y gaeaf sydd â therfyn maint o 42cm a therfyn dyddiol o 2 bysgodyn o 1 Mawrth i 30 Tachwedd (dal a rhyddhau’r 3 mis arall)