carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man cychwyn ar eich taith genweirio yw beth bynnag sydd gennych fynediad iddo. Ar ddiwedd y dydd, rydyn ni i gyd o dan un ymbarél pysgota anferth. Mae’r hyn sy’n ein gyrru ni, i raddau helaeth, yn aros yn gyson, waeth beth rydyn ni’n pysgota amdani.

Cefais fy magu yng ngorllewin Cymru, ardal a oedd yn llawn o gyfleoedd pysgota helgig. Am y rheswm hynny, treuliwyd fy mlynyddoedd cynnar yn mynd ar drywydd brithyll brown ar nentydd bach gydag abwydyn trotiog. Fodd bynnag, pe bawn i wedi cael fy ngeni mewn dinas a chael fy nenu i bysgota, yna mae’n debyg y byddwn i wedi dechrau bywyd ar bwll parc neu gamlas gyfagos. Y naill ffordd neu’r llall, bydden i’n mwynhau’r hyn sydd gan ein chwaraeon i’w gynnig.

Yn wahanol i’r mwyafrif o gampau eraill, mae pysgota yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar un dull ac un rhywogaeth trwy gydol eich bywyd pysgota, pe dymunwch. Mae’r gwrthwyneb hefyd yn wir. Mae’n gamp sy’n caniatáu ichi fynd ar drywydd myrdd o wahanol rywogaethau gan ddefnyddio myrdd o wahanol ddulliau. Yn bersonol, rwyf wrth fy modd â’r her y mae gwahanol rywogaethau yn eu cyflwyno a chymhlethdodau gwahanol arferion bwydo, amrywiadau tymhorol, hwyliau ac ati. Gall pob rhywogaeth fod fel dysgu’r gamp unwaith eto a dyna sy’n ei chadw’n ffres ac yn apelio ataf.

Mae nifer fawr o rywogaethau’n croesi. Mae’r rhain yn rhywogaethau sy’n cymylu’r llinellau rhwng e.e. bras a helgig neu fôr a gêm. Mae draenogyn y môr a mylet, er enghraifft, sy’n apelio at bysgotwyr môr a phlu. Yn yr arena dŵr croyw mae gennych chi benhwyaid, sy’n apelio at bysgotwyr bras a physgotwyr plu. Rwyf wrth fy modd pan mae hyn yn digwydd, gan ei fod yn helpu i chwalu’r rhwystrau rhwng y bydoedd hyn. Mae’n ein helpu i ddeall a gwerthfawrogi ein bod ni, o dan y cyfan, yn mwynhau diwrnod o bysgota.

Rhywogaeth arall sy’n helpu i chwalu’r rhwystrau, yn enwedig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yw carp. Maent yn rhywogaeth chwaraeon anghredadwy. Maent yn ymladdwyr anhygoel o gryf ac addysgedig, gan brofi eich tacl i’r eithaf. Maent yn fwy na pharod i fynd â phlu. Infertebratau a bwyd daearol yw eu ffynhonnell fwyd naturiol. Nid yn unig hynny, ond maen nhw’n barod i fynd â phlu oddi ar wyneb y dŵr. Yn ogystal â’r holl nodweddion hyn, mae’r pysgodfeydd carp yng Nghymru yn niferus a hefyd yn rhad i’w pysgota, gyda thocynnau diwrnod yn aml yn llai na £10.

Mae carp yn rhywogaeth gymharol newydd i mi ei bysgota. Fodd bynnag, prin yw’r rhai sydd wedi dal fy nychymyg a’m sylw i’r un graddau. Mae wedi bod yn gromlin dysgu serth a dim ond crafu’r wyneb ydw i.

Yn flaenaf ac yn gyntaf, mae carp yn rhywogaeth pysgota fras. Am hynny, disgwyliwch wynebau syn pan fyddwch chi’n ymddangos â gwialen hedfan. Yn wir, mae’n well gwirio bod y bysgodfa’n caniatáu pysgota â gwialen hedfan yn y lle cyntaf, gan nad yw llawer yn gwneud hynny. Caewyd sawl drws arnaf, sydd wedi bod yn siomedig, yn enwedig pan na roddwyd unrhyw reswm neu pan fo’r rhesymeg yn dangos diffyg gwybodaeth am bysgota plu yn gyffredinol. Felly pan fydd pysgodfa yn agor ei drws i chi, ystyriwch eich hunan yn llysgennad i bob pysgotwr plu. Helpwch i chwalu rhwystrau a helpwch uno’r wahanol fydoedd. Man cychwyn da yw addysgu’ch hunan am sut i drin a thrafod y pysgod.

Carp fly fishing Wales

Pan ddeallwch fod carp yn werth cannoedd o bunnoedd, gyda physgod dros 25 pwys gwerth miloedd, byddwch yn dechrau gwerthfawrogi pam y mae rhaid rhoi’r gofal a’r parch mwyaf i’r pysgod. Y pysgod yma yw bywoliaeth y perchennog. Gall rheolau amrywio o un bysgodfa i’r llall, felly dylech ymgyfarwyddo a hwy cyn ymweld. Fodd bynnag, fel man cychwyn, byddai’n ddoeth buddsoddi mewn mat dad-agor (un â waliau, yn ddelfrydol), a rhwyd pysgota carp / bras pwrpasol sydd â rhychwant mwy a rhwyll well, fel rheol. Bydd rhai pysgodfeydd yn mynnu ar gitiau gofal carp hefyd, sy’n rhad ac yn hawdd cael gafael arnynt – dyma becyn rydych chi’n ei ddefnyddio i drin clwyfau ar y pysgod.

Ar wahân i’r uchod, go debyg y bydd gennych yr hyn sydd ei angen arnoch i dargedu carp. Darganfyddwch faint cyffredinol y carp ac addaswch y dacl yn unol â hynny – yn union ag y byddech wrth bysgota helgig. Os mae’r llyn yn dal carp hyd at 8 pwys, yna bydd gwialen pysgota plu #6 yn iawn. Fodd bynnag, os ydych chi’n targedu sbesimenau mwy yna byddai #7, neu hyd yn oed #8 yn well ac yn fwy priodol.

Mae’r pysgod hyn yn tynnu, tynnu go iawn! Mae llusgo da, llyfn ar eich rîl yn rhodd gan y duwiau. Rhywbeth â digon o bŵer stopio i arbed pysgodyn rhag plymio at y padiau lili. Sicrhewch fod llinell bacio ar y rîl, bydd ei angen arnoch ar y dyfroedd mwy. Ar wahân i hynny, dim ond llinell arnofio sydd ei hangen a rhywfaint o ddefnydd arweinydd 10, 12 a 15 pwys.

Mae sbectol haul polaredd yn hanfodol. Byddant yn eich helpu i weld y carp yn mordeithio, ond hefyd i fonitro eu hymddygiad wrth iddynt agosáu at neu archwilio’r pryfyn. Mae Mucilin hefyd yn hanfodol; bydd ychydig o hyn yn helpu’ch arweinydd i arnofio, sy’n hanfodol wrth bysgota pryfed arnofio i osgoi leinio’r pysgod.

Sicrhewch fod eich bachau yn gryf – maen nhw’n debygol o sythu bachau brithyll safonol. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn darllen rheolau’r  bysgodfa am hyn; mae rhai yn ddi-dor yn unig, tra bod rhai yn ficro-bigog yn unig. Y peth gorau bob amser yw gwirio a sicrhau eich bod chi’n dangos pysgotwyr plu yn y golau orau posibl. .

Bydd y pryfed eu hunain yn amrywio, am y rheswm syml bod eu bwyd yn amrywio. Bydd carp yn dueddol o fwydo ar falwod, corixa, llyngyr gwaed, hyd yn oed abwyd a nymffau – maen nhw’n fanteiswyr. Oherwydd hyn, cariwch rai patrymau i gynrychioli’r ffynonellau bwyd hyn, ond hefyd rhai patrymau mwdlyd, os ydych chi’n ddigon ffodus i gael digon o eglurder dŵr i ddilyn y pysgod. Bydd rhywbeth fel Crazy Charlie wedi’i glymu â deunyddiau meddal a choesau rwber yn gweithio.

Fodd bynnag, i ffeindio’ch traed ac i ddeall mwy am y rhywogaeth – a dyma ble ydw i – peidiwch â bod ofn defnyddio dynwarediadau abwyd. Taflwch naill ai fara rhydd, neu bara ffug sy’n suddo neu’n arnofio. Neu mae bisgedi cymysgu gyda bwyd ci yn dynwared bara. Mae yna bryfed ar y farchnad i gynrychioli’r ddau, i’r rheiny nad ydynt yn paratoi pryfed eu hunain.

carp fishing in wales

Taflwch ychydig o’r bwyd naturiol yn aml. Ni fydd y carp yn hir cyn sylwi ac yn fuan byddant yn magu hyder. Y peth am bysgota plu yw y gallwch ddewis eich targed ac ail-leoli eich bwyd ffug yn gyflym iawn. Pan fydd y pysgod yn bwydo’n hyderus, taflwch eich dynwarediad i’r gymysgedd ac aros am y canlyniad. Efallai bydd y carp yn archwilio’ch pryfyn, ond yn aml yn ei wrthod. Peidiwch fod yn rhy gyflym i dynnu’ch gwialen. Yn hwyr neu’n hwyrach bydd un yn gwneud camgymeriad. Pan fydd y carp yn morio ger yr wyneb ac yn edrych i fyny, gellir eu temtio gyda phryfed o bob math; o batrymau chwilen, craen hedfan a hyd yn oed arddull gwennol. Croeso i chi arbrofi yn unol â hynny.

Rhai pysgodfeydd sy’n croesawu pysgotwyr hedfan (mae’n werth ail-gadarnhau pob tro cyn gwneud y siwrnai): 

1. Llynnoedd Sylen, ger Llanelli – https://www.sylenlakes-fishing.co.uk/

2. Pysgodfa Bras Sir Benfro, ger Whitland – www.pembrokeshirecoarsefishing.co.uk

3. Llyn Cledlyn, ger Llanybydder – www.facebook.com/pages/category/Fishing-Spot/Cledlyn-Lake-Fishery-1306770439452891/

4. Nine-Oaks, ger Aberaeron – www.nineoaks-fisheries.co.uk

5. Pysgodfa Bras Gowerton, ger Abertawe – www.facebook.com/gowertoncoarsefisheryswansea

6. Dyffryn Springs, ger Caerdydd – www.dyffrynsprings.co.uk/fishing

7. Pysgodfa Glan yr Afon, ger Caerffili – https://www.facebook.com/pages/Riverside-Fishery/216633758763551

8. Pyllau Penywern, ger Merthyr Tudful – https://www.mtaa.co.uk/penywern-ponds/

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy