fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog – 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig, copaon mynyddoedd gwastad a dyffrynnoedd serth, sydd wedi eu harwisgo mewn pob cysgod posibl o wyrdd a brown. Mae’r Bannau yn le anhygoel i dreulio’ch amser yn yr awyr agored a dim ond taith 40 munud o Gaerdydd. Yn well eto, maen nhw’n cynnig pysgota gwych am frithyll mewn llawer o lynnoedd clir oer.

Ond pam mae hyn? Ar hyd a lled y Bannau Brycheiniog mae nifer o afonydd bach yn llifo, sef blaenddyfroedd systemau nerthol fel y Taf, Tawe, Wysg a Chastell-nedd. Yn oes Fictoria adeiladwyd argaeau o’r nentydd hyn i ffurfio cronfeydd dŵr mawr a llynnoedd, sydd yn ei dro wedi creu cyfleoedd gwych ar gyfer pysgota brithyll dŵr llonydd.

Gyda bron i 20 o lynnoedd yn ardal y Bannau cewch eich difetha am ddewis o leoedd i bysgota. Rydym wedi dewis pump o’r lleoliadau pysgota plu gorau, gyda phwyslais ar eu lleoliad tawel, eu hapêl olygfaol ac yn bwysicaf oll, y brithyll hardd sy’n byw ynddynt.

1. Cronfa Ddŵr Tal-y-bont

Mae ehangder mawreddog gwyntog Tal-y-bont yn ddwy filltir o hyd ac yn gartref i ben mawr o frithyll brown cynhenid. Gyda’i ddaeareg o hen dywodfaen coch, nad yw’n annhebyg i’r afon Wysg gerllaw. Mae’n adnabyddus am gynhyrchu brithyll o safon sy’n ffynnu yn y dŵr ffrwythlon. Mae’r brithyll gwyllt ar gyfartaledd  tua phwys yr un, gyda nifer yn amrywio i 2 pwys neu fwy. Mae’r llyn yn cynhyrchu pysgod i dros 4 pwys bob tymor, ac yn dilyn y polisi dal a rhyddhau a gyflwynwyd yn ddiweddar, mae’r pysgota’n gwella bob blwyddyn. 

fishing in Wales Covid-19 coronavirus

Mae drychiad 622 troedfedd Tal-y-bont yn golygu bod y gwanwyn yn cyrraedd yma ychydig yn gynharach na llynnoedd a chronfeydd dŵr ucheldir eraill yn y rhanbarth. Mae gan Dal-y-bont hefyd ddarnau mawr o ddŵr bas, sy’n cynhesu’n gyflym, gan sicrhau pysgota da o’r diwrnod agoriadol ar Fawrth 20fed. Felly, mae’n le gwych i fwynhau rhywfaint o chwaraeon tymor cynnar. Yn yr haf, gyda’r nos yw’r amser gorau, pan fydd deorfeydd o swnyn a phryfed daearol yn denu cannoedd o frithyll i’r wyneb.

Awgrym: Crwydro a physgota. Ar 320 erw bydd angen i chi symud o gwmpas i ddod o hyd i’r pysgod. Chwiliwch am sianeli afonydd a bylchau wrth ymyl gwelyau chwyn. Byddwch chi’n brysur iawn, unwaith i chi ddarganfod y brithyll!

Sut i Bysgota: Mae Tocyn Diwrnod yn £10. Mae’r tymor yn rhedeg rhwng Mawrth 20fed a 17eg Hydref. Pysgota plu yw’r unig ddull a ganiateir. Archebwch docynnau diwrnod ar-lein gyda’r Pasbort Pysgota YMA.

2. Cronfa Cantref – Cwm Taf

Os ydych chi erioed wedi teithio ar hyd yr A470 yn Ne Cymru, efallai eich bod wedi sylwi ar gronfeydd dŵr hyfryd yn y Bannau Brycheiniog ar eich ffordd i, neu o Gaerdydd. Enw’r gadwyn olygfaol o dair yw Cronfeydd Cwm Taf, a adeiladwyd yn oes Fictoria fel cyflenwad dŵr ar gyfer cymoedd Caerdydd a De Cymru.

Mae 40 erw Cantref yn berffaith ar gyfer pysgota glannau, gyda chymysgedd o fynediadau hawdd ac anodd i’r draethlin ar gyfer pysgota diddorol a gafaelgar. Caiff ei fwydo gan ddwy nant bwydo weddus gan gynnwys afon embryonig Taf, mae ganddo ben gweddus o frownis gwyllt sy’n cynhyrchu’n naturiol.

Gall y pysgod brodorol hyn pwyso dros bwys yr un, ond 10 owns yw’r norm fel rheol. Ar noson braf o haf gallwch weld y pysgod yn aml yn codi ym mhen gwddf y gronfa ddŵr i ddeorfeydd toreithiog o swnyn du, neu i bryfed daearol a chaiff eu chwythu oddi ar ochrau’r bryniau cyfagos.

Stociwyd Cantref dros y tymor hefyd gyda brithyll seithliw o safon uchel, sy’n caniatáu i’r gronfa ddŵr aros ar agor tan 30 Tachwedd, sy’n darparu chwaraeon gweddus ‘diwedd y tymor’ mewn ardal yn Ne Cymru lle mae llawer o ddyfroedd llonydd mawr eraill wedi cau eu drysau. Nid dim ond unrhyw hen bysgod stoc yw’r enfys – maen nhw’n dod o ddeorfa Llyn y Fan Fach ac mae’n rhaid eu gweld i’w credu. Mae gan y pysgod esgyll miniog fel rasel a nifer helaeth o smotiau.  Mewn gwirionedd gallan nhw basio am bysgod gwyllt.

fishing cantref reservoir rainbow trout

Awgrym: Nid yw’r pysgod byth yn bell allan yng Nghantref. Canolbwyntiwch ar bysgota llinell fer a gwyliwch o dan eich traed. Mae cyweiriau du wedi’u pwysoli’n gweithio’n dda ar linellau arnofiol.

Sut i bysgota: Pysgota plu yn unig a ganiateir yn y Gronfa yma, ac fe’i rheolir gan Glwb Pysgota Merthyr Tudful. Mae tocyn diwrnod yn £1. Mae’r tymor yn rhedeg o 1 Mawrth i 30 Tachwedd. Anogir dal a rhyddhau a rhaid dychwelyd pob brithyll brown cyn yr 20fed o Fawrth neu ar ôl yr 17eg o Hydref mewn unrhyw flwyddyn. Mae trwyddedau ar gael gan Fishtec yn Aberhonddu neu archebwch ar-lein gyda’r Pasbort Pysgota YMA.

3. Cronfa Grai – Pontsenni

Wedi’i leoli ar y ffordd i ddyffryn Abertawe o Sennybridge, mae Crai (neu Cray yw’r ffurf Seisniged) yn gronfa gyflenwi dŵr mawr mewn man hynod olygfaol yn uchel yn y Bannau gorllewinol. O’r ffordd uwchben y gronfa ddŵr mae’r golygfeydd yn rhywbeth arbennig. Mae mynyddoedd crwn yn lledaenu ymhell uwchlaw, a’r glannau wedi’u gorchuddio â choed y ddraenen wen. Pan mae’r rhain yn blodeuo, mae’n ddarluniadol iawn. Yn sicr mae ganddo naws anghysbell – ac mae wedi ei restru fel un o’r deg lle gorau i syllu ar y sêr yn Aberhonddu a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

cray reservoir fishing

O safbwynt pysgota, mae Cray yn hollol wyllt – mae’r brithyll yn naturiol ac yn frodorol. Gyda’i marciau prydferth, mae’r brithyll gwyllt hwn yn codi’n rhydd ac ar gyfartaledd yn pwyso tua 3/4 pwys. Caiff pysgod rhwng pwys a 2 phwys eu dal yn aml. Mae sibrydion am bysgod 5 a 6 pwys, sydd yn bosibl, am fod gan y llyn ddigon o fwyd ynddo, diolch eto i ddaeareg leol tywodfaen coch.

Os mai crwydro’r glannau ar eich pen eich hun, gydag awyr iach a bywyd gwyllt fel cwmni yw eich peth chi, yna cronfa ddŵr Crai yw’r lle i fynd â’ch gwialen hedfan i fwynhau ym Mannau Brycheiniog.

cray reservoir wild brown trout wales

Awgrym: Rhowch gynnig ar bob cornel o’r argae. Mae’r gwynt a cherhyntau’n dal  llawer o fwyd yn yr ardaloedd yma. Bydd cerdded at y lan bellaf rhwng y coed werth y daith.

Sut i bysgota: Mae pysgota ar agor rhwng 1 Ebrill a 30 Medi a thrwy bysgota plu yn unig. Y gost yw £12. Prynwch eich tocynnau ar fferm ystâd Cnewr gerllaw – ewch i mewn i fuarth y fferm a phostio’r arian i mewn i flwch gonestrwydd yn yr iard. Mae yna lety gwyliau ar y safle sy’n cynnig pysgota AM DDIM – lle gwych i gyfuno gwyliau teulu â physgota plu.

Am wybodaeth bellach: https://cnewrestate.co.uk/brecon-beacons-holiday-rental

4. Cronfa Ddŵr Wysg – Trecastell

Enwyd un o’r cronfeydd dŵr mwyaf yn y Bannau, yr Wysg, am mai dyma argae blaenddyfroedd babanod y nerthol Afon Wysg. Cartref cronfa ddŵr 280 erw’r Wysg yw cefn gwlad ddramatig, anghysbell wedi’i amgylchynu gan goedwig binwydd a rhostir yng ngorllewin pellaf y bannau, y Mynyddoedd Du. Ystyrir y lleoliad i fod yn un o bysgodfeydd brithyll gorau Cymru, gyda golygfeydd godidog.

Mae’r gronfa’n dal nifer o frithyll brown gwyllt, stoc o frithyll seithliw a chlwydi hefyd. Gellir ei bysgota gyda’r wialen hedfan, neu trwy nyddu neu bysgota llyngyr , sy’n creu lleoliad gwych i ddechreuwyr ac i deuluoedd.

Awgrym: Mae troellwyr bach gan gynnwys mepps a tobies yn gweithio’n dda. Cofiwch gastio ffan dros y dŵr, a bod yn barod i symud o na ddaliwch unrhyw beth. 

Sut i Bysgota: Mae prisiau tocynnau Diwrnod Oedolion yn amrywio o £17, gan gynnwys tocyn Oedolyn a Phlentyn am £20 sy’n caniatau i chi gadw 6 physgodyn. Mae’r tymor yn rhedeg rhwng Mawrth 20fed a 17eg Hydref. Archebwch Docynnau Diwrnod ar-lein gyda’r Pasbort Pysgota YMA

5. Cronfa Bannau – Pen-y-fan

Cronfa Bannau yw’r uchaf yng nghadwyn Cwm Taf, dafliad carreg o Pen-y-fan, mynydd uchaf De Cymru. Er ei fod ar ochr yr A470, gellir dadlau ei fod yn un o’r cronfeydd dŵr harddaf, gyda’i lannau phinwydd a’r ynys wedi’i gorchuddio â phinwydd.

Beacons reservoir

Pan rydych chi’n pysgota’r ochr bellaf, rydych chi’n teimlo eich bod ymhell i ffwrdd o wareiddiad – mae’n werth y daith fer. O ran pysgota, mae Bannau yn llawn brithyll brown gwyllt ac yn cael ei redeg fel pysgodfa wyllt gyda pholisi o ddal a rhyddhau. Mae’r brithyll tlws yn pwyso ar gyfartaledd rhwng 3 a 4 pwys, ac mae gan y llyn y potensial i gynhyrchu pysgod mwy – mae rhwng 2 pwys a 4 pwys yn bosibilrwydd dilys.

Beth am wneud ychydig o bysgota plu, cyn dringo i ben Pen-y-Fan i weld y  golygfeydd ysblennydd o’r gronfa ddŵr? Mae’r haenau parcio ar ochr y Bannau yn caniatáu mynediad hwylus. O fan hyn gallwch gerdded i Ben-y-Fan, ac osgoi prysurdeb y maes parcio.

Awgrym: Mae’r baeau ar y lan bellaf yn dda iawn, yn enwedig lle mae nentydd bach yn mynd i mewn i’r gronfa ddŵr. Gallwch ddisgwyl dod o hyd i bysgod yn agos i’r glannau. Mae pryfed sych fel hopranau duon wrthi’n gweithio’n dda yma yn yr haf.

Sut i Bysgota: Pysgota plu yn unig. Mae Tocyn Diwrnod yn £10. Mae’r tymor yn rhedeg rhwng Mawrth 20fed a 17eg Hydref.

Archebwch Docynnau Diwrnod ar-lein gyda’r Pasbort Pysgota YMA

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy