Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n ffordd wych o dreulio amser yn yr awyr agored, ond mae hefyd yn cynnig llawer o fanteision ar gyfer iechyd meddwl a llesiant corfforol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio rhai o fanteision niferus pysgota a sut y gall wella’n hiechyd a’n llesiant cyffredinol.

Lleihau Straen

Mae pysgota’n weithgaredd ymlaciol a llonyddol sy’n gallu helpu i leihau straen a gorbryder. Mae bod allan ym myd natur ac i ffwrdd o ddwndwr a hwrlibwrli bywyd bob dydd yn gallu bod yn ffordd wych o ymlacio a chlirio’ch meddwl. Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod treulio amser ym myd natur yn gallu helpu i leihau lefelau cortisol, sef yr hormon sy’n gysylltiedig â straen.

Gwella Iechyd Cardiofasgwlaidd

Mae pysgota yn weithgaredd corfforol sy’n gofyn i chi symud, sy’n gallu helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd. Gall cerdded i ac o leoliadau pysgota, castio a rilio gwialen, a chario offer i gyd gyfrannu at lefel gymedrol o weithgarwch corfforol a all wella iechyd y galon. Mae astudiaethau wedi dangos bod pysgota’n gallu helpu i ostwng pwysedd gwaed, lleihau’r perygl o glefyd y galon, a gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd yn gyffredinol.

Hybu Llesiant Meddyliol

Mae pysgota yn gallu bod yn ffordd wych o hybu llesiant meddyliol. Mae’n gofyn am ffocws, amynedd a sylw i fanylder, a all helpu i wella gweithrediad gwybyddol. Hefyd, gall pysgota ddarparu ymdeimlad o gyflawniad a boddhad wrth ddal pysgodyn, sy’n gallu hybu hunan-barch a hyder. Gall bod yn yr awyr agored a chysylltu â natur helpu i hyrwyddo teimladau o lonyddwch ac ymlacio hefyd.

Cynyddu Fitamin D

Mae pysgota yn ffordd wych o fynd allan a manteisio ar yr haul, sy’n gallu helpu i gynyddu lefelau fitamin D. Mae Fitamin D yn bwysig ar gyfer iechyd esgyrn, y system imiwnedd, a llesiant yn gyffredinol. Gall treulio amser yn yr awyr agored a chael rhywfaint o haul helpu i wella hwyliau a lleihau’r risg o iselder hefyd.

Cymdeithasol

Gall pysgota fod yn ffordd wych o gymdeithasu a chysylltu ag eraill sy’n rhannu’r un diddordebau. Gall pysgota gyda ffrindiau, teulu, neu ymuno â chlwb pysgota ddarparu cyfleoedd ar gyfer cymdeithasu, meithrin perthynas ag eraill, a gwella iechyd meddwl yn gyffredinol.

Gwella Cydsymud llaw a llygad

Mae pysgota’n gofyn am lawer o gydsymud llaw a llygad, sy’n gallu helpu sgiliau echddygol cyffredinol. Gall symudiadau ailadroddus castio a rilio gwialen helpu cryfder dwylo a breichiau hefyd, yn ogystal â chydsymud llaw a llygad.

I gloi, mae pysgota yn weithgaredd hamdden sy’n darparu llawer o fanteision i iechyd meddwl a llesiant corfforol. Gall helpu i leihau straen, gwella iechyd cardiofasgwlaidd, hybu llesiant meddyliol, cynyddu lefelau fitamin D, annog cymdeithasu a gwella cydsymud llaw a llygad. P’un a ydych chi’n bysgotwr profiadol neu’n ddechreuwr, gall pysgota fod yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored, dysgu sgiliau newydd a gwella’ch iechyd a’ch lles yn gyffredinol.

Am gyfleoedd pysgota yng Nghymru, gweler yma.

Lluniau: Tom Jehu Photography & weddings

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy
Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy