Cadw Pethau’n Syml – Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai gynt wedi mynd heibio heb gymaint o feddwl, bellach yn ennill enw da am bysgota gwych a heriol, yn ogystal ag am eu niferoedd uchel o frithyllod brown gwyllt. Gall yr amodau castio fod ychydig yn fwy cyfyngedig a’r brithyll ychydig yn llai na’r rhai a geir ar y prif afonydd, ond yr hyn y maent yn ddiffygiol o ran maint, maent yn gwneud yn iawn am gyflymder a harddwch. Ac nid oes unman gwell i’w wneud nag yng Nghymru, sydd yn llythrennol a filoedd o filltiroedd o nentydd bychain sy’n llawn pysgod gwyllt.

game fishing in wales

Dwi braidd yn gaeth i nant fach, cymaint fel fy mod i’n dychwelyd yn rheolaidd o’m campau nant fechan gyda sgrapiau, cefn poenus a phengliniau cleisio, ac fel arfer wedi blino’n lân, ond dim ond rhan o’r hwyl yw hynny. Os nad ydych chi’n gweithio i’r pysgod gwyllt hyn, ni fyddant yn dod yn hawdd.

Mae pysgotwyr yn gofyn i mi dro ar ôl tro ‘pa bryfed ddylwn i eu defnyddio ar y llednentydd/nentydd bach?’. Fy ateb yw ‘unrhyw beth’. Mewn gwirionedd, mae dewis anghyfreithlon, yn fy marn i, yn bryder eilaidd. Byddwn, wrth gwrs, yn siarad am bryfed mewn ychydig, ond os mai dim ond un tip y byddwch chi’n ei gymryd i ffwrdd o’r erthygl hon, gadewch iddo fod yn un peth. Mae’r brithyllod yn ein nentydd a’n llednentydd bach gwyllt yn arswydo’n hawdd, felly mae’n rhaid i ni addasu ein harddulliau pysgota i adlewyrchu hyn. Mae’r brithyllod gwyllt bach hyn wedi dysgu i oroesi mewn amgylchedd gyda, yn gyffredinol, llifoedd cyflymach a llai o fwyd na’r hyn y mae eu cefndryd prif goesyn yn ei fwynhau. Oherwydd hyn, mae maint y pysgod yn gyffredinol yn llai ond fel arfer mae esgyll yn enghreifftiau perffaith a disglair o sut y dylai brithyll brown edrych, yn fach neu fel arall. Mae pysgodyn o 8 owns yn cael ei ystyried yn bysgodyn da ac mae un o 12 owns yn bysgodyn i siarad amdano.

Mae’r Pysgotwyr Blino’n lân y soniwyd amdano uchod oherwydd y ffaith, os ydych chi am ddal y pysgod hyn yn llwyddiannus, mae’n ofynnol i chi ddringo’ch ffordd i’ch safle. Mae hyn yn aml yn fy ngweld i a’m cyd-bysgotwyr ag obsesiwn â’r nant yn cropian, weithiau, ar ddwylo a phengliniau, ond yn aml yn cwrcwd drosodd, yn anfodlon i silwét ein hunain i’n ffrindiau smotiog cymaint â phosibl. Dyna fe. Os byddwch chi’n rhoi’r gorau i ddarllen nawr, ac os mai dim ond ychydig yn fwy llechwraidd y byddwch chi’n ei ddefnyddio i bysgota yn eich nant fach (arafwch eich rhydio neu, yn well eto, arhoswch allan o’r dŵr cymaint â phosib, dewch i arfer â llawer mwy o ochr-gastio o’r llawr ar eich pen-gliniau neu ddysgu cwrcwd fel ninja yn y nos er mwyn dringo’ch ffordd i’ch safle y tu ôl i frithyll annisgwyl), bydd eich cyfradd dal yn gwella.

Nawr bod ein prif amcan allan y ffordd, gadewch i ni siarad am bryfed.

Pryfed Nant Bach

Ar gyfer nentydd bychain, dim ond pum patrwm yr wyf yn eu defnyddio. Ar ôl y gwaith caled o heicio i’r lleoedd gwyllt a hardd hyn; ar ôl ymlusgo ar eich dwylo a’ch pengliniau i safle castio addas ac, os ydych chi’n lwcus, wedi osgoi sbwylio pob pysgodyn yn y pwll/rhediad, mae’n braf gallu ymlacio ychydig a gallu dewis pryfyn ohono casgliad syml a dim ond gwybod y bydd yn gweithio. Fel arfer nid oes gan ficro-amgylcheddau ein gweithwyr cerrig rhydd bach y cyfaint o agoriadau sydd gan y prif goesynnau, ac nid oes ganddynt yr un pwysau pysgota ychwaith.

O’r herwydd, mae’r pysgod yn wyllt ac yn newynog, ac yn y dŵr riffley sy’n rhedeg yn gyflymach bydd pryf sych mawr, trwchus fel arfer yn cael ei gwrdd â chodiad hyderus a eithaf treisgar. Er mwyn symlrwydd, mae fy newis o bryfed hefyd yn hawdd i’w clymu, bonws arall os na allwch chi, fel fi, gael eich trafferthu â gor-gymhlethu rhywbeth sy’n mynd i wlychu, cael eich brathu i ddarnau mân, neu ar goll yn y coed.

Yn cynnwys pedwar pryfed sych ac un nymff, mae’n bosibl clymu bocs llawn o fy hoff batrymau mewn un noson yn unig a dreulir yn y vice; mae’r rhain yn Klinkhamer (mewn du neu liw lliw haul), cadis gwallt CDC ac Elk, eginyn gwennol / cironomid, paradun generig, a fy unig nymff, nymff twngsten pen ffesant yn arddull cynffon. Dyna ni, braf a syml.

Mae pob un o’r pryfed dw i wedi sôn amdanyn nhw uchod yn gweithio, mae mor syml â hynny, er mai dim ond fy newis personol i yw’r detholiad uchod oherwydd yr hyder sydd gen i ynddyn nhw (ac oherwydd y pysgod maen nhw wedi’u dal!) Wedi dweud hynny, chi efallai bod gennych eich ffefrynnau eich hun, ond y peth pwysig i’w gofio yma yw symlrwydd. Mae’r brithyllod yn y micro-amgylcheddau gwyllt hyn mor fanteisgar ag y maen nhw’n dod a byddan nhw’n bachu pryf sych mwy nag arfer wedi’i wastio i lawr cyflym gydag atgyrch mellt. Oherwydd hyn, rwyf wedi cadw’r dewis pryfed mor isel â phosibl yn fwriadol. Cyn belled â bod eich pryfed yn dynwared y pryfed naturiol yn gyffredinol, a chyhyd â bod gennych chi hyder yn eich pryfed, cyn belled â’ch bod chi’n gallu gwneud eich dynesiad mor llechwraidd â phosib ac yn gallu cyflwyno’ch artiffisial heb arswydo’r cythreuliaid bach, byddwch chi’n dal pysgod.

Technegau Pysgota

Llechwraidd yw enw’r gêm yma felly mae pysgota’ch pryfed i fyny’r afon, ac o safle y tu ôl i’r brithyll sy’n wynebu i fyny, yn hanfodol. Yn amgylcheddau cyfyng nentydd bach, fe welwch fod castiau uwchben yn dod yn fwy a mwy amhosibl a bydd hyd yn oed castiau ochr weithiau ychydig yn ormod; yn lle hynny, mae castiau rholio a chastau amrediad byr yn dod yn safonol.

Cadwch mor isel â phosibl, yn llythrennol, a phryd bynnag y gallwch, ewch i lawr ar eich pengliniau. Gall y math hwn o bysgota fod yn waith caled ond gall olygu’r gwahaniaeth rhwng sero a dwsinau o bysgod. Anelwch at bob rhediad, reiffl a phob darn o ddŵr llac y tu ôl, o flaen ac i ochrau cerrig/clogfeini, a pheidiwch ag ofni chwilio’r dŵr llac hefyd. Bydd angen llawer mwy o ofal ar y rhediadau arafach, fodd bynnag, gan y bydd yn rhaid i’ch symudiadau fod yn araf ac yn ysgafn, fel arall, byddwch mewn perygl o sbïo’r pysgod. Os gallwch chi ei helpu, arhoswch allan o’r dŵr. Os oes rhaid ichi rodio yn yr ardaloedd arafach hyn, byddwch yn ofalus a cheisiwch osgoi gwneud tonnau, fel petai.

Gwialenni Ffrwd, Riliau a Llinellau Plu

Gellir gweld mwy o gymhwysiad personol yn y defnydd o wialen. Mae gen i amrywiaeth o ffrindiau sy’n caru nentydd bychain sydd, yn eu tro, yn pysgota ag ystod wahanol o wialen; o ffon fflecs 5′ i ganonau fflecs 8′. O #0 pwysau i #4 pwysau, chi sy’n dewis y gwialen yn llwyr. Yn bwysicach fyth, mae angen gwialen arnoch chi sy’n gyfforddus i chi ac un na fydd yn gorddi’r pysgod. Yn gyffredinol, mae 3wt yn cael ei ystyried yn safonol, ond gallwch chi fynd yn ysgafnach gyda naill ai 2wt neu hyd yn oed 1wt. Wedi dweud hynny, ac os yw pethau’n troi’n wyntog, rydych chi ar eich pen eich hun. Hyd-ddoeth, eto dyma ddewis personol; fodd bynnag, os ydych chi’n mynd i bysgota mannau bach, caeedig a chyfyng amgylchedd nant fach, dewiswch hyd gwialen sy’n addas.

O ran gweithredu, a chan y byddwch chi’n pysgota ‘chwarteri-agos’, byddai gwialen gyda gradd fflecs llawnach/gweithred meddalach yn ddelfrydol gan y bydd yn llwytho darn byr o’r llinell hedfan yn llawer haws na gwialen cyflym/tip-flex gwialen.

Fy nghyfosodiad personol ar gyfer nentydd bach Cymru yw 4wt 9′ yn gynnar yn y tymor pan nad yw’r coed wedi blodeuo’n llawn eto (gallaf ddianc gyda’r hyd hirach, neu yn hwyrach yn y tymor pan fydd amodau castio ychydig yn dynnach, a #3 gwialen pwysau 7′. Mae gan y ddwy wialen raddfa ganolig.

Teithio’n ysgafn

Gyda’ch blwch hedfan bach o bum patrwm, potel o ddŵr/fflasg o goffi/fflasg o wisgi a bar neu ddau o egni, byddwch yn cael eich gosod am ddiwrnod ar y llednentydd a’r nentydd bach. Byddwch chi’n cerdded llawer yn yr amgylcheddau nentydd bach hyn hefyd, felly mae’n bwysig teithio’n ysgafn, neu byddwch chi wedi blino cyn i chi gyrraedd unrhyw le, felly, mae esgidiau rhydio ysgafn yn helpu.

Rwyf hefyd yn gweld bod Cist / Backpack yn dal popeth yn gyfforddus ac yn helpu i wasgaru’r pwysau yn ddigon hawdd fel nad ydych chi’n teimlo’n flinedig neu’n profi poenau cefn ar ôl milltir yn unig. Ychwanegwch bâr o adar hirgoes anadlu at hyn, ac rydych chi wedi gorffen.

Arweinydd & Tippets ar gyfer Nentydd Bychain

O ran deunydd arweinydd a thippet, symlrwydd yw hyn eto. Yn bersonol, dwi’n ffafrio arweinwyr taprog 6X/3.5 pwys tua 7’ o hyd. Dechreuaf trwy bysgota’n uniongyrchol oddi ar ddiwedd y domen, neu ar ôl y newid disgwyliedig mewn pryfed / byrhau’r arweinydd, byddaf yn ychwanegu hyd cymwys o 6X tippet. Mae dewis tippet yn fater personol, felly mae pob un i’w ben ei hun.

gareth lewis fly fishing

Y canlyniadau

Mae llechwraidd a phryfed syml yn cyfateb i frithyll brown gwyllt, mae mor syml â hynny. Os nad ydych chi wedi’ch chwalu’n llwyr ar ôl diwrnod cyfan ar nant fach, rydych chi’n ei wneud yn anghywir.

Ble i bysgota?

Yn llythrennol mae cannoedd o opsiynau ar gyfer pysgota nentydd bychain yng Nghymru, ond un o’r ffyrdd gorau o gael mynediad iddynt yw drwy’r Pasbort Pysgota. Gallwch archebu tocynnau diwrnod ar-lein, sy’n eich galluogi i gadw curiad cyfan i chi’ch hun, neu brynu tocyn tymor nant wyllt, sydd am ffi resymol iawn yn rhoi mynediad diderfyn i tua 60 o nentydd bach i chi.

Mwynhewch!

Gareth

Geiriau: Gareth Lewis
Delweddau: Gareth Lewis


Cylchlythyr

Newyddion

Taflwch lein a dihangwch rhag y dwndwr

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd ein meddyliau’n troi at gymryd ychydig o amser i ni’n hunain a gwneud y…

Darllen mwy
Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy