Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Canllaw i ddechreuwyr i Piers pysgota, harbyrau a morgloddiau - Fishing in Wales

Canllaw i ddechreuwyr i Piers pysgota, harbyrau a morgloddiau

Mae cynnig mynediad hawdd i ddŵr dyfnach, pierau a strwythurau eraill a wnaed gan ddyn yn rhoi pysgota gwych i ddechreuwyr ac arbenigwyr fel ei gilydd.

Canllaw i ddechreuwyr i Piers pysgota, harbyrau a morgloddiau

Geiriau: Delweddau dom Garnett : Dave Lewis

Mae cynnig mynediad hawdd i ddŵr dyfnach, pierau a strwythurau eraill a wnaed gan ddyn yn rhoi pysgota gwych i ddechreuwyr ac arbenigwyr fel ei gilydd. Yma mae Dominic Garnett o’r Ymddiriedolaeth bysgota yn rhannu ei gynghorion am gael y gorau o’r lleoliadau hyn.

Fel llawer o bysgotwyr môr eraill, mae gennyf le meddal i Piers a strwythurau eraill. Roedd mewn Harbwr flynyddoedd lawer yn ôl, mewn gwirionedd, fy mod wir yn dal y byg pysgota môr. Ar ôl cael ychydig iawn o lwc o draethau lleol, profodd man ffafriol y morglawdd ar y môr yn ddatguddiad. Nid oeddwn yn cael fy rhwystro gan fy nmedr castio cyfyngedig a’m taclo sylfaenol; Arweiniodd ragworm a gafodd ei ostwng yn agos at frathiadau a rhywogaethau gwialen nad oeddwn erioed wedi eu dal o’r blaen. Yr oedd yn hwb mawr i’w hyder a heb y torri tir newydd hwn, efallai fy mod wedi cefnu ar bysgota môr yn gyfan gwbl a glynu at ddŵr ffres.

Ers y dyddiau cynnar hynny, yr wyf wedi pysgota am amrywiaeth eang o Piers, marinas a waliau môr. Dwi wrth fy modd â’r amrywiaeth maen nhw’n ei gynnig. Rwyf hefyd wrth fy modd yn gallu pysgota yn agos i mewn, oherwydd gyda’r cysgod a’r adeiladwaith, gallwch yn aml roi’r gorau i drin rhodenni a chael chwaraeon llawn ysgafnach. Yn fyr, mae’r lleoliadau hyn yn cynnig manteision mawr a rhywbeth i’w ddal drwy’r flwyddyn. This image has an empty alt attribute; its file name is Mumbles-1024x680.jpg

Mae pierau, promenadau a mannau

Er mai Piers a morgloddiau fydd fy mhrif ffocws, dylwn ddechrau drwy ddweud bod yr un rheolau’n berthnasol ar gyfer gwahanol fannau ar yr arfordir. Mae morgloddiau, harbyrau ac unrhyw farciau sy’n cynnig dyfnder a chysgod yn ddelfrydol. Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau hyn yn cynnig pysgota am ddim, er bod ar rai Piers angen tâl tocyn diwrnod cymedrol.

Gallwch ddisgwyl dal amrywiaeth o bysgod. Mae misoedd yr haf ar eu prysuraf, wrth i mecryll, draenogiaid y môr, pollack a rhywogaethau eraill ddod yn agos at y Ffridd a’r eiliau tywod. Mae misoedd y gaeaf yn creu cawodydd o Whiting, ar ac weithiau codlo. Ond mae rhywogaethau hefyd y byddwch yn dod o hyd iddynt fwy neu lai drwy gydol y flwyddyn, fel lapwy a physgod Craig amrywiol (gweler y siart rhywogaethau môr pysgota yng Nghymru am ganllaw cyffredinol i ddalfeydd fesul tymor).

Heblaw am adnoddau ar-lein, mae’n debyg mai’r siop taclo leol yw’r lle gorau i gael cyngor. Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth yn lle mynd allan i brofi gwahanol ddulliau a siarad â phobl leol. Gan fod y lleoliadau hyn yn tueddu i fod yn gyhoeddus, mae’n bosibl bod gan y bobl leol gyngor cyfeillgar a’u bod yn barod i rannu eu gwybodaeth ‘ mewnol ‘.

Y taclo arferol ar gyfer pierau a strwythur pysgota

Mae’r gêr a ddefnyddir i bysgota lleoliadau a wneir gan ddyn yn gallu amrywio o’r peiriant anoddaf i fynd i’r afael â’r taclo pysgota. Gan nad oes angen i chi roi plwm allan i’r gorwel, fel arfer mae’n bosibl defnyddio taclo ysgafnach nag arfer.

Gan ddechrau gyda thaclo sylfaenol ar gyfer dulliau traddodiadol, gallwch chi fynd i lawr y beachcaster nodweddiadol ar gyfer gwialen pier byrrach neu hyd yn oed gwialen Carp (mae Leeda yn cynhyrchu rhai rhodenni fforddiadwy delfrydol, gan gynnwys model pier pysgota môr, ar gyfer o dan £30). Bydd hyn yn ddigon ar gyfer pysgota gwaelod neu arnofio. Os yw’r môr yn arw neu ar y gwaelod yn snaggy, efallai y byddwch yn ofalus ac yn dechrau gyda llinell 10-15lb.

Er llawer o’r amser, bydd y taclo ysgafnach yn ddigon ac rwy’n aml yn defnyddio gwialen bysgota Lluman. Mae dropshot neu taclo’r gronfa adfywio lleol yn rhoi pleser llwyr i rywogaethau bach (fel arfer gyda’r brif linell wedi’i braio 5-6lb a olion fflworcarbon o 4lb), tra bydd gwialen lwba canolig, ynghyd â phrif linell 10lb, yn trin lures fwy, cestyll hwy a physgod ymladd caletach.

Ar destun pysgod mwy o faint, byddai hefyd yn ddoeth i chi gynnwys dropnet neu rwyd glanio a drafodir yn hir (mae daiwa yn gwneud handlen net call sy’n ymestyn i 5.9 m), os ydych chi i dir yn ddiogel bod tair punt o’r lapwy neu ddraenogiaid y môr! This image has an empty alt attribute; its file name is Pier-fishing-1024x680.jpg

Tactegau a dalfeydd cyffredin

I lawer o bysgotwyr ar y Glannau, y prif ddigwyddiad bob haf yw mecryll – y pysgodyn perffaith i ddechreuwyr. Mae beachcaster a plu yn gweithio’n drêt, ond rwy’n ei gael yn amrwd ac yn eithaf gwastraffus. Wedi’r cyfan, faint ohonom sydd wir angen cymryd mwy na hanner dwsin o mecryll adref? Mae llawer mwy o hwyl yn gwialen sy’n troelli’n ysgafn, gyda rig arnofio neu lwy neu lwy fetel megis y ‘ Dexter ‘ clasurol. Mae’r pysgod hyn yn ddatguddiad ar ol taclo’r golau. Triwch ddyfnderoedd gwahanol nes i chi ddod o hyd i lefel y pysgodyn.

Gellir hefyd ddal y pollack a’r draenogod o Piers, sy’n rheswm mawr arall i bacio gwialen sy’n troelli. A dweud y gwir, yr wyf yn aml yn defnyddio gwialen 9-10tr yn y braced 10-40g am naill ai lludded neu bysgota blawd. Mae’r blawd llithro yn ddull clasurol (Pennaeth i britishseafishing.co.uk ar gyfer diagramau rig), gyda stribed o bysgod ar gyfer mecryll a garfish, neu efallai adran ragworm neu wedder byw ar gyfer wrasse, draenogiaid y môr a rhywogaethau eraill.

Rwy’n tueddu i bysgota offer traeth safonol ac mae leger yn mynd i’r afael â llai o Piers a strwythurau, ond mae hyn yn dibynnu ar y lleoliad. Os oes llawer o SNAGs, gall colledion fod yn uchel. Nid yw bob amser yn angenrheidiol defnyddio arweinwyr a bachau mawr-a byddwch yn cael llawer mwy o sylwadau ar taclo’r golau. Yn wir, pan fyddaf yn llyfr, rwy’n dod o hyd i fachau llai ac olion ysgafnach yn llawer mwy cynhyrchiol. Ni fyddwn ond yn camu i fyny fy olion uwchben 10lbs pe bawn i’n targedu draenogod mwy, lapwy neu conger.

Efallai mai’r camgymeriad mwyaf cyffredin a welaf yw’r defnydd o daclo amrwd. Y gwir creulon yw nad yw pysgod môr mor fawr ag yr oeddent ar un adeg a byddwch yn cael llawer mwy o bigiadau ar linellau ysgafnach a meintiau bachyn o 1 i 8 (mae bachau Carp yn ardderchog) nag y byddwch ar rigiau a bachau hen ffasiwn o 1/0 neu fwy (er y byddwn yn gwneud eithriad ar gyfer pobi mawr a physgota nos ar gyfer y stwff mawr).

Yn olaf ar y rhestr, ond yn aml fy dull dewis cyntaf, mae’r gronfa adfywio lleol (pysgota am greigiau ysgafn) yn bleser i’w defnyddio ar gyfer pob math o rywogaethau llai. Paciwch ddigon o llithiau arddull llyngyr llai a gefeiliau bach ac efallai y byddwch yn dal unrhyw beth o pollack, i wrasse, ar a Scorpions môr.

Llanwau a lleoliadau

Cerddwch ar hyd y rhan fwyaf o Piers ac fe welwch ddau arferion nodweddiadol: Mae pysgotwyr yn tueddu i bysgota ar lanw uchel a’i ben yn syth ar gyfer diwedd y pier. Nid oes dim o’i le ar hyn, ond byddwch yn dal ar hyd y rhan fwyaf o’r strwythurau hyn felly nid oes angen ymladd am le ar y diwedd.

Mae llanw’n codi yn amser da i bysgota wrth i’r dŵr sy’n codi ddod â physgod abwyd, ac yna ysglyfaethwyr. Mae pen uchaf y llanw yn ddelfrydol ar gyfer macrell, garfish a rhywogaethau eraill; Chwiliwch am gawli o ysglyfaeth a physgod sy’n ffoi. Os yw dŵr uchel yn disgyn ar wawrio neu lwch, hyd yn oed yn well.

Ar wahân i’r pysgod gallem ni dosbarth fel “goresgynwyr”, a allai ond fod yn bresennol i fwydo ar gyfer sillaf, mae yna hefyd lawer o “drigolion” sy’n byw o gwmpas y strwythur ym mhob gwladwriaeth llanw. Wrth i’r llanw ddisgyn gallwch ddal y pysgod hyn, er efallai y bydd angen i chi dorri eich gêr i lawr.

Mae’r llecyn gorau yn aml yn iawn o dan eich traed, yn dynn i’r strwythur, boed hynny’n golygu coesau’r pier, neu waelod creigiog ar fur y môr. Mewn gwirionedd, yr wyf yn aml yn rhyfeddu i ba raddau y bydd pysgotwyr yn bwrw pan fo cymaint o bysgod yn nes at ei fan. Fry, crancod, berdys a ysglyfaeth arall oll yn caru’r noddfa o orchudd, felly beth am fwrw lle mae’r pysgodyn yn disgwyl dod o hyd i swper?

Wedi dweud hynny, byddwch hefyd yn dod o hyd i ddarnau o dywod a thir wedi’i dorri o amgylch strwythurau artiffisial sy’n werth eu taflu i. Gall tywod glân fod yn gynefin i flawd, lledod a rhywogaethau eraill sy’n llai brwd ar dir creigiog. This image has an empty alt attribute; its file name is Best-spot-under-your-feet-1024x680.jpg

Rhagor o awgrymiadau ar gyfer pierau a strwythurau artiffisial

Byddwch ond yn sylweddoli potensial llawn unrhyw leoliad drwy bysgota ar adegau gwahanol ac yn ôl y llanw. Bod yn feiddgar a rhoi cynnig ar wahanol rigiau ac amodau. Ar leoliadau prysurach, Gwyliwch rhag llinellau pobl eraill a pharchu pysgotwyr eraill. Os ydych chi’n gwrtais, byddwch yn cael awgrymiadau a chyngor gan bobl leol yn eithaf aml. Ar gyfer rhai rhywogaethau, mae pysgota nos yn well nag oriau yn ystod y dydd. Mae hyn yn sicr yn wir am bysgod fel draenogod, dogbysgod a conger.Mae mecryll a garfish yn aml yn hawdd eu dal os ydynt yn bresennol, ond mae dyfnder yn hanfodol. Arbrofi nes i chi eu taro; fel arfer bydd mecryll ar ddeg i bymtheg troedfedd, garfish ychydig yn fasach.

Dydyn ni ddim wedi dweud dim am fwgan hyd yn hyn, ond mae’r rhain yn chwarel deilwng arall-ac yn ffordd neis i fwynhau defnyddio eich taclo pysgota bras ar y môr.

Mae glanfeydd ac ochrau cychod hefyd yn werth eu targedu, ond maent yn ystyriol ac yn ystyriol o ddefnyddwyr dŵr eraill.

Mae taclo’r golau yn ddelfrydol i gael plant a dechreuwyr i ddal eu traed. Dylid osgoi mynd 4-10 i’r afael â’r holl Mae patrymau Barddas yn llawer mwy caredig i’r pysgodyn, ac yn haws i’w tynnu os caiff ei gwla. Gall cwympo gyda rhan o lyngyr neu Isome fod yn arbennig o farwol.

This image has an empty alt attribute; its file name is Mumbles-pier-1024x680.jpg

Saith lleoliad i roi cynnig arnynt yng Nghymru:

Pier Penarth- Mae’r Pier Fictoraidd hwn yn cynnig mynediad gwych i rywogaethau sianel Bryste, yn cynnwys pelydrau, penfras, gwyniaid a llyfn-Hound. Mynediad am ddim.

Morglawdd Traeth Aberafan- Mae gan draeth Aberafan forglawdd sy’n caniatáu i chi bysgota mewn dŵr dyfnach. Mae’n pysgota’n dda am ddraenogiaid y môr, pelydrau, llyfu-gwn a penfras. Mae mynediad yn hawdd ac am ddim.

Pier mumble- Wedi’i leoli yn Abertawe, mae angen tocyn i bysgota. Ond am y ffi fach Mae’n werth chweil. Gyda llwyfannau pysgota pwrpasol, mae gennych siawns fawr o ddal draenogiaid y môr, garfish, mecryll a llawer o rywogaethau eraill.

Morglawdd Bae Caerdydd- Ar gael drwy Marina Penarth, mae’r morglawdd yn caniatáu mynediad hawdd i ddyfroedd cyfoethog Môr Hafren. Gallwch ddisgwyl penfras, gwynio, draenogiaid môr, gwaelodion y ci, pysgod cŵn a theisgwn llyfn.

Harbwr Aberystwyth & morglawdd- Man gwych ar gyfer cŵn, pysgod gwastad, mecryll, gwyniaid ac weithiau draenogod. Pysgota am ddim gyda mynediad hawdd.

Pier Llandudno- Mae gan Landudno bysgota mawr, gyda’r cestyll ar dir glân yn bennaf. Mae’r pysgod a ddelir o gwmpas y pier ac oddi arno yn cynnwys Whiting, dofish, pysgod glo, lledod a codlo. Parcio da gerllaw.

Harbwr Saundersfoot- Lleoliad gwych ar gyfer rhywogaethau’r haf fel draenogod y môr, mecryll a garfish. Hefyd yn disgwyl fflac a dogfish.

I gael mwy o Piers, morgloddiau a harbyrau yng Nghymru, edrychwch ar ein rhestr o leoliadau pysgota môr: yma.