COVID-19 - Fishing in Wales
Fishing in Wales

Abergwaun yng Nghymru Canllawiau COVID-19

Abergwaun yng Nghymru Canllawiau COVID-19

Mae rheolau cloi-i-lawr coronafeirws yng Nghymru yn parhau’n wahanol i’r canllawiau yn Lloegr gyda chyfyngiadau llymach ar waith.

Mae cynnal lles corfforol a meddyliol yn bwysig, ond os ydych yn pysgota yng Nghymru, dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ymbellhau cymdeithasol.

EIN cwestiynau cyffredin diweddaraf sy’n ymwneud ag & pysgota yng Nghymru

A all pobl sydd wedi’u lleoli yng Nghymru deithio mor bell ag y maent yn hoffi mynd i bysgota yng Nghymru o Orffennaf 6ed ymlaen?

-Ie, bydd pysgotwyr sy’n gweithio yng Nghymru yn gallu teithio i bysgota heb gyfyngiad o 6Ed Gorffennaf.

A all pobl sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn awr deithio i Loegr i bysgota?

-Bydd pobl yng Nghymru yn gallu teithio i Loegr i bysgota o 6Ed Gorffennaf ymlaen.

A all pobl sydd wedi’u lleoli yn Lloegr bellach deithio i Gymru i bysgota am y diwrnod?

-Gall pobl yn Lloegr deithio i Gymru i bysgota o 6Ed Gorffennaf ymlaen, ni fydd cyfyngiadau teithio.

A all pobl sydd wedi’u lleoli yn Lloegr ddod i Gymru i gael gwyliau pysgota?

-Ie, bydd hyn yn bosib o’r 13eg o Orffennaf.

Mae’n edrych yn debyg y gellir symud hyn ymlaen i11 Gorffennaf, os bydd cyfraddau heintio feirysau yn parhau i ostwng yng Nghymru.

Mae Croeso Cymru wedi cynhyrchu canllawiau COVID-19 penodol ar gyfer ymwelwyr sy’n bwriadu mynd ar wyliau yng Nghymru. Mwy o wybodaeth yma.

A ganiateir pysgota nos yng Nghymru?

-Caniateir pysgota gyda’r nos yng Nghymru-Fodd bynnag, rhaid i chi sicrhau eich bod yn mynd ati i bysgota, os byddwch yn stopio pysgota ac yn aros dros nos cyn Gorffennaf 13eg ni fyddai hyn yn cael ei ystyried yn unol â’r cyfyngiadau.

A ganiateir pysgota cychod siarter yng Nghymru?

-Os yw’n cael ei ganiatáu i’w weithredu gan yr awdurdod porthladd/Harbwr lleol, caniateir pysgota cwch siarter yng Nghymru yn amodol ar Reoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaid i’r Rheol ymbellhau cymdeithasol fod yn berthnasol ac mae nifer y cartrefi sy’n gallu cwrdd yn yr awyr agored yn uchafswm o ddau. Mwy o wybodaeth yma.

A oes modd cynnal cystadlaethau pysgota yng Nghymru?

-Ie ar 13eg Gorffennaf, gall cystadlaethau pysgota ddigwydd yng Nghymru, cyn belled ag y cydymffurfir â phellterau cymdeithasol heb fwy na 30 o gyfranogwyr.

Rydym yn atgoffa pysgotwyr sy’n ymweld i fod yn ymwybodol o Reoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Darllenwch Croeso Cymru gwybodaeth am y coronafeirws diweddaraf i ymwelwyr cyn teithio i Gymru.

Byddem yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon am eu hiechyd eu hunain i ddefnyddio gwiriwr symptomau coronafeirws y GIG.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cael ei diweddaru’n gyson.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth genweirio ganolfan adnoddau coronafeirws gynhwysfawr ac ymroddedig i sefydliadau pysgota ac unigolion. Gellir ei weld yma.

Bysgod yng Nghymru. Ddiogel.

This website uses cookies to improve your experience.