This website uses cookies to improve your experience.

COVID-19 - Fishing in Wales
Fishing in Wales

Canllaw pysgota yng Nghymru COVID 19

Canllaw pysgota yng Nghymru COVID 19

Rhaid i reolau cloi coronafeirws yng Nghymru gael eu hystyried gan bysgotwyr, mae’r rhain yn wahanol i Loegr.

Mae cynnal lles corfforol a meddyliol yn bwysig, ond os ydych yn pysgota yng Nghymru dilynwch a pharchwch reoliadau a chanllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Rhybudd Cymraeg lefel 4 cloi i lawr wedi’i gyhoeddi. Daeth hyn i rym am hanner nos 19 Rhagfyr ac mae’n parhau hyd nes y clywir yn wahanol, gydag adolygiadau bob tair wythnos. Gynhaliwyd yr adolygiad diwethaf ar 19 cwhefror 2021, ac nid yw’r sefyllfa o ran pysgota wedi newid.

Yn ystod y rhybudd lefel 4, bydd disgwyl i bobl aros gartref a dim ond am resymau hanfodol y caniateir teithio. Bydd yn rhaid i fusnesau nad ydynt yn hanfodol gau. Felly, yn ystod y rhybudd bydd teithio i lawr i fynd i bysgota yng Nghymru a theithio i loegr ac oddi yno i fynd i bysgota yn gyfyngedig.

Caniateir ymarfer corff (gan gynnwys pysgota), naill ai ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref. Fodd bynnag, yn ôl rheoliadau Llywodraeth Cymru dylai ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref:

”Dylai eich ymarfer corff ddechrau a gorffen o’ch cartref ac yn gyffredinol, ni ddylai hyn olygu bod pobl yn gyrru i leoliad oddi cartref. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall fod angen i rai pobl, fel y rhai sydd â phroblemau iechyd neu symudedd penodol, deithio o’u cartref er mwyn ymarfer corff.”

I bob pwrpas, mae hyn yn golygu y dylech gerdded neu feicio i’r lleoliad yn unig, oni bai bod anabledd yn eich atal rhag gallu hefyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ymarfer corff, gweithgarwch awyr agored a physgota yn ystod cyfnod rhybudd o gloi lefel 4 yma.

 

Pwyntiau allweddol ar gyfer pysgotwyr:

  • Gall pysgotwyr sy’n byw yng Nghymru fynd i bysgota, os gallwch gerdded neu feicio i leoliad lleol (ar yr amod ei fod ar agor a bod y rhywogaethau yr ydych yn bwriadu pysgota ar eu cyfer yn y tymor)
  • Ni all pysgotwyr yrru i leoliad, oni bai bod anabledd yn eich atal rhag gallu ymarfer corff heb yrru i rywle addas.
  • Dylech bysgota ar eich pen eich hun neu gydag aelod o’ch cartref. Ar 19 chwefror gallwch gwrdd ag pedwar person arall o aelwyd arall i wneud ymarfer corff gydag ef.
  • Bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yn cau yn ystod y cyfnod hwn, felly disgwyliwch i bysgodfeydd sy’n cael eu rhedeg fel busnesau ac sy’n mynd i’r afael â siopau gael eu cau yn ystod y rhybudd lefel 4. Gall gwasanaethau clicio a chasglu weithredu.
  • Gwaherddir cyfarfodydd awyr agored, felly ni ddylid cynnal cystadlaethau pysgota yng Nghymru.
  • Ni ddylai Pysgotwyr Cymru deithio i Loegr i bysgota, na chymryd rhan mewn cystadlaethau yn Lloegr.
  • Ni ddylai pysgotwyr o Loegr deithio i Gymru i bysgota na mynd ar wyliau pysgota yn ystod y cyfnod clo rhybudd lefel 4.

Rydym yn atgoffa pysgotwyr i fod yn ymwybodol o reoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Darllenwch reoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru cyn teithio i Gymru yma. Gwiriwch hefyd wybodaeth ddiweddaraf Croeso Cymru am y Coronafeirws sy’n cynnwys cyfyngiadau teithio i Gymru.

Byddem yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon am eu hiechyd eu hunain i ddefnyddio gwiriwr symptomau coronafeirws y GIG.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cael ei diweddaru’n gyson.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth genweirio ganolfan adnoddau coronafeirws gynhwysfawr ac ymroddedig i sefydliadau pysgota ac unigolion. Gellir ei weld yma.