This website uses cookies to improve your experience.

COVID-19 - Fishing in Wales
Fishing in Wales

COVID-19 a chanllaw pysgota

COVID-19 a chanllaw pysgota

Rhaid i bysgotwyr ystyried rheolau canllaw cloi i lawr coronaidd y galon yng Nghymru, mewn rhai achosion mae’r rhain yn wahanol i Loegr.

Mae cynnal lles corfforol a meddyliol yn bwysig, ond os ydych yn pysgota yng Nghymru dilynwch reoliadau a chanllawiau coronaidd y galon Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn cynnydd sydyn mewn achosion coronaidd y galon (COVID-19) cyflwynwyd cyfyngiadau newydd i leihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd i bobl sy’n byw mewn nifer o siroedd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys clo lleol. Canllawiau Llywodraeth Cymru yw bod teithio nad yw’n hanfodol (sy’n cynnwys chwaraeon) i mewn neu allan o siroedd sydd wedi’u cloi i lawr yn cael eu gwahardd er mwyn atal COVID-19 rhag lledaenu.

Bydd y cyfyngiadau cloi i lawr lleol yn cael eu hadolygu’n barhaus. Mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i bawb sy’n byw yn yr ardaloedd a restrir isod.

Mae cyfyngiadau cloi i lawr lleol yn berthnasol ar hyn o bryd yn y Siroedd Cymreig canlynol:

 • Caerffili
 • Rhondda Cynon Taf (Rhondda Cynon Taf)
 • Merthyr Tudful
 • Bridgend
 • Blaenau Gwent
 • Casnewydd
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Tor – faen
 • Bro Morgannwg
 • Llanelli (Tref)
 • Bangor (Ddinas)
 • Conwy
 • Sir ddinbych
 • Fflint
 • Wrecsam

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylid teithio i mewn neu allan o’r ardaloedd hyn, oni bai ei fod ar gyfer gwaith, addysg a siopa bwyd (os nad oes dim ar gael yn lleol). O gofio hyn, ni ddylai pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn deithio i bysgota y tu allan i’w siroedd, mynychu digwyddiadau pysgota a chystadlaethau mewn rhannau eraill o Gymru neu ymhellach i ffwrdd.

Ni ddylai pysgotwyr o’r tu allan i’r siroedd sydd wedi’u cloi i lawr (gan gynnwys pysgotwyr o Loegr) deithio i ardaloedd o Gymru sydd wedi’u cloi’n lleol i bysgota. Ni ddylai pysgotwyr o fewn gwlad sydd dan glo deithio i sir arall sydd wedi’i chloi i bysgota.

Dim ond trigolion sirol ddylai fynychu cystadlaethau/digwyddiadau sy’n digwydd o fewn sir dan glo yn unig , gydag uchafswm o 30 o gyfranogwyr, ar yr amod y cynhelir y digwyddiad y tu allan a glynu’n gaeth at ymbellhau cymdeithasol.

EIN cwestiynau cyffredin diweddaraf sy’n ymwneud ag & pysgota yng Nghymru

C. A all pobl sydd wedi’u lleoli yng Nghymru deithio cyn belled ag y maent yn hoffi mynd i bysgota yng Nghymru ?

Gall pysgotwyr yng Nghymru sy’n byw mewn ardaloedd nad ydynt yn destun clo lleol deithio i bysgota mewn ardal arall o Gymru, ar yr un â’r ardal honno, yn destun clo lleol. Gallech fynd drwy sir dan glo i bysgota mewn ardal heb unrhyw gyfyngiadau os nad oes gennych ddewis arall, ond ceisiwch beidio â stopio oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol.

C. A all pobl yng Nghymru deithio i Loegr i bysgota yn awr ?

Bydd pobl yng Nghymru yn gallu teithio i Loegr i bysgota, ond os ydynt yn byw mewn ardal sy’n destun clo lleol ni ddylent, er mwyn helpu i leihau lledaeniad y feirws.

C. A all pobl sydd wedi’u lleoli yn Lloegr deithio i Gymru i bysgota am y dydd yn awr ?

Gall pobl yn Lloegr deithio i Gymru i bysgota, ond ni ddylent deithio i ardaloedd o Gymru sydd dan glo lleol. Mae Llywodraeth Cymru yn gwahardd teithio nad yw’n hanfodol i mewn ac allan o ardaloedd sydd wedi’u cloi i lawr.

C. A all pobl sydd wedi’u lleoli yn Lloegr ddod i Gymru ar gyfer gwyliau pysgota ?

Ydy, mae hyn yn bosibl, mae llety hunanddarlwyo wedi ailagor. Mae safleoedd gwersylla a pharciau carafannau hefyd wedi ailagor. Ni ddylech deithio i wyliau pysgota, eu cynllunio na’u harchebu yn yr ardaloedd sydd dan glo lleol.

Mae Croeso Cymru wedi cynhyrchu canllawiau COVID-19 penodol ar gyfer ymwelwyr sy’n bwriadu mynd ar wyliau yng Nghymru. Rhagor o wybodaeth yma.

C. A ganiateir pysgota nos yng Nghymru ?

Erbyn hyn, caniateir pysgota yn y nos yng Nghymru heb unrhyw gyfyngiadau ar waith. Gwiriwch a yw’r bysgodfa wedi penderfynu caniatáu pysgota nos.

C. A ganiateir pysgota cychod siarter yng Nghymru ?

Os caniateir iddo weithredu gan yr awdurdod porthladd/harbwr lleol, caniateir pysgota cychod Siarter yng Nghymru yn amodol ar reoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru. 2m Rhaid i reol ymbellhau cymdeithasol fod yn gymwys ac mae nifer yr aelwydydd sy’n gallu cyfarfod yn yr awyr agored yn gyfyngedig. Rhagor o wybodaeth yma.

C. A ellir cynnal cystadlaethau pysgota yng Nghymru?

Gall cystadlaethau pysgota ddigwydd yng Nghymru, ar yr amod y glynir wrth ymbellhau cymdeithasol heb fwy na 30 o gyfranogwyr. Ni ddylai pysgotwyr mewn ardaloedd lleol sydd wedi’u cloi i lawr deithio y tu allan i’r ardal i fynychu cystadlaethau, ac ni ddylai pysgotwyr deithio o ardaloedd sydd wedi’u cloi i lawr i fynychu digwyddiadau pysgota mewn siroedd eraill.

C. Alla i fynd dan do neu i mewn i siop daclo fel rhan o grŵp mawr o bobl?

Mae Cymru wedi cyflwyno rheol 6 ar gyfer crynoadau dan do. (Mae crynoadau awyr agored yn dal yn bosibl gyda hyd at 30 o bobl) Mae nifer y bobl sy’n gallu cyfarfod dan do ar unrhyw un adeg yng Nghymru wedi’i gyfyngu i chwech o ddydd Llun, Medi 14 – a rhaid i bob un o’r chwech berthyn i’r un grŵp cartref estynedig. Cofiwch hyn os ydych yn ymweld â llety/cyfleuster mewn pysgodfa, neu’n mynd i siop taclo pysgota.

C. A ddylwn i wisgo gorchuddion wyneb yng Nghymru?

Bu angen cyfreithiol am orchuddion wynebau ym mhob man cyhoeddus dan do o 14 Medi ar gyfer cwsmeriaid a staff sy’n gweithio yn yr ardaloedd cyhoeddus dan do hynny. Bydd hyn yn cynnwys mynd i’r afael â siopau, derbynfeydd llety, tai pysgodfeydd ac ati.

Rydym yn atgoffa pysgotwyr sy’n ymweld i fod yn ymwybodol o Reoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Darllenwch Croeso Cymru gwybodaeth am y coronafeirws diweddaraf i ymwelwyr cyn teithio i Gymru.

Byddem yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon am eu hiechyd eu hunain i ddefnyddio gwiriwr symptomau coronafeirws y GIG.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cael ei diweddaru’n gyson.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth genweirio ganolfan adnoddau coronafeirws gynhwysfawr ac ymroddedig i sefydliadau pysgota ac unigolion. Gellir ei weld yma.

Mae Addo yn golygu addo. Addo. I vow. Wrth i ni baratoi i archwilio Cymru, gadewch i ni wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd a’r lle arbennig hwn rydym yn ei alw’n gartref.

Ymunwch â ni a gwnewch eich addewid i Croeso Cymru. Ddiogel.

www.visitwales.com/promise